General Chair

Wenhua Yu (JSNU)

General Co-Chairs

Hong-Bo Zhu (NJUPT)

Rushan Chen (NUST)

Zhijian Li (NEEI)

Kun Cai (REI)

Advisory Committee Chairs

Dau-Chyrh Chang (LoromGroup)

Qing-Xin Chu (SCUT)

Chi-Hou Chan (CityU)

Kwai Man Luk (CityU)

Quan Xue (CityU)

Li-Xin Guo (XidianU)

Wen-Shan Chen (STUST)

Yi-Chang Cheng (VanungU)

TPC Chair

Lei Zhao (JSNU)

TPC Co-Chairs

Zhang-Cheng Hao (SEU)

Wei E. I. Sha (ZJU)

Haijing Zhou (IAPCM)

Zhen Lin Wang (NJU)

Li Li (REI)

Registration Chair

Shuixia Hao (JSNU)

Zhigang Jia (JSNU)

Financial Chair

Hu Chen (JSNU)

Publication Chairs

Jianming Liu (JSNU)

Special Session Committee Chairs

Changchun Yan (JSNU)

Xiaopeng Shen (CUMT)

Zhenbao Ye (IAPCM)

Shengjun Zhang (TPNMNKL)

Xiuzhu Ye (BUAA)

Lisheng Xu (NEU)

Jian Li (UESTC)

Ning Sun (NJUPT)

Guoqing Luo (HDU)

Qiang Cheng (SEU)

Luyu Zhao (XidanU)

Yingsong Li (HRBEU)

Tao Li (NJU)

Local Arrangement Chairs

Chao Zhang (JSNU)

Gang Yang (JSNU)

Web Support

Xiaoli Wang (JSNU)

Fan Yang (JSNU)


Station News

Important Dates

Deadline of Paper Submission

April 5, 2018 

extended to April 30, 2018

Notification of Acceptance

April 20, 2018  

extended to May 20, 2018

  

Sponsor