Technical Program Committee Members (in alphabetical order)

Qunsheng Cao (NUAA)

Dau-Chyrh Chang (LoromGroup)

Chi-Hou Chan (CityU)

Rushan Chen (NUST)

Wen-Shan Chen (STUST)

Yongpin Chen  (UESTC)

Qiang Cheng (SEU)

Yi-Chang Cheng (VanungU)

Qing-Xin Chu (SCUT)

Tiejun Cui (SEU)

Yijun Feng (NJU)

Li-Xin Guo (XidianU)

Zhang-Cheng Hao (SEU)

Jun Hu (UESTC)

Lijun Jiang (HKU)

Kai Kang (UESTC)

Jian Li (UESTC)

Long Li  (XidanU)

Yingsong Li (HRBEU)

Tao Li (NJU)

Zhuo Li (NUAA)

Kwai Man Luk (CityU)


Guoqing Luo (HDU)

Wei E. I. Sha (ZJU)

Xiaopeng Shen (CUMT)

Ning Sun (NJUPT)

Sheng Sun (UESTC)

Zhen Lin Wang (NJU)

Ke-Li Wu (CUHK)

Qun Wu (HIT)

Mingyao Xia (PKU)

Hexiu Xu (AFEU)

Lisheng Xu (NEU)

Quan Xue (CityU)

Changchun Yan (JSNU)

Xiuzhu Ye (BUAA)

Zhenbao Ye (IAPCM)

Wenhua Yu (JSNU)

Shengjun Zhang (TPNMNKL)

Luyu Zhao (XidanU)

Lei Zhao (JSNU)

Haijing Zhou (IAPCM)

Hong-Bo Zhu (NJUPT)

Station News

Important Dates

Deadline of Paper Submission

April 5, 2018 

extended to April 30, 2018

Notification of Acceptance

April 20, 2018  

extended to May 20, 2018

  

Sponsor